Kilka słów o nas

Jesteśmy partnerem największych krajowych producentów sprzętu pożarniczego. Dzięki współpracy i poparciu wiodących producentów dostarczamy klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Dodatkowo świadczymy usługi: legalizację, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego, pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych , badania ciśnieniowe węży hydrantowych...

dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają wieloletni staż pracy oraz uprawnienia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej – Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej oraz Specjaliści Ochrony Pożarowej.

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji :

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, )
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np. stacje paliw)
 • inwentarskich.

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • 1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 • 2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 • 3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.

Wykonana przez naszą firmę Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana przez nas Instrukcja zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
 • plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.)
 • plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych.

Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów

 • Oferujemy każdorazową pomoc swoją radą z zakresu prawa pracy, przepisów przeciwpożarowych i pokrewnych. Nasz Radca Prawny* jest do Państwa dyspozycji i chętnie udzieli porad w trudnych sprawach.

 • Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Działamy głównie na terenie województwa dolnośląskiego ale realizujemy również nasze usługi na terenie całego kraju. Wyszkoleni i doświadczeni pracownicy pomogą Państwu w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań zapewniając pełne zaangażowanie, fachową pomoc, wysoką jakość.